آدرس مجموعه:مشهد-خيابان كوهسنگي-كوهسنگي 28- پلاك 17 -مجموعه ورزشي وآموزشي مشهد كدپستي:9175934484 تلفن :38401117-051 و38411776-051 فكس:38403719-051