تلفن رزروغذا : 38401117-38411776

به اطلاع همكاران محترم وخانواده هاي گرامي ميرساندرزروغذاي مجموعه فقط ازطريق تماس تلفني بوده ورزروحضوري انجام نميگيرد. 1- زمان رزروغذا، ساعت8 صبح روز قبل مي باشد . 2- همكاران در طي يكماه درصورت امكان رزرو حداكثر 3 نوبت(دونوبت شام ويك نوبت ناهار) و در هرباربه تعداد افراد تحت تكفل طبق سيستم جامع نفت ميتوانند از غذا به قيمت شركتي استفاده نمايند . قيمت غذا براي مهمان همراه با تعرفه آزاد محاسبه خواهد شد. 3- زمان مراجعه جهت سروشام از ساعت 30/19 الي 21 و زمان مراجعه جهت سروناهارازساعت 12 الي 30/13 مي باشد