آدرس مجموعه:مشهد-خيابان كوهسنگي-كوهسنگي 28- پلاك 17 -مجموعه ورزشي وآموزشي مشهد