مذهبی

بزرگترین و مهمترین تکلیف الهی ،نیکی به پدر و مادر است

اطلاعات بیشتر

فاواي نفت

خبرنامه345 فاواي نفت

اطلاعات بیشتر

خبر فوري

جهت درخواست آموزشی در سال 95 هر کارمند بایستی در سایت آرمان فردی ثبت نام نماید برای کسب اطلاعات بیشتر به اطلاعات بیشتر مراجعه نمایید

اطلاعات بیشتر
  • هدف چیست

    هدف در لغت به معناي نشانهاي است كه به سوي آن تير پرتاب ميكنند. اما در اصطلاح، هدف به معناي ايده و آرماني است كه تمام نيروها، افكار، احساسات و امكانات فرد را به سوي خود سوق داده و متمركز ميسازد. داشتن هدف به انسان كمك ميكند تا به موقع شروع كند، در مسير مناسب گام بردارد نيازهايش را مي‌شناسد و براي رفع آنها از تمام توان و انرژي اش استفاده كند. بزرگترين نياز براي انسان بودن، درك معنا و مقصود زندگي است. «ويكتور فرانكل» در سال 1979 در دانشگاه هاروارد در بين دانشجوياني كه در شرف دريافت مدرك فوق‌ليسانس مديريت بازرگاني بودند، تحقيق و مصاحبهاي به عمل آمد در اين تحقيق از آنها سوال شده بود كه آيا اهداف مشخصي در زندگي‌تان داريد؟ در صورت هدفمند بودن، آن‌ها را مكتوب كرده‌ايد يا در ذهنتان است؟ آناليز پاسخنامه دانشجويان به شرح زير بود: الف) 3‌درصد بيان كردند، براي 10 سال آينده خود هدف داريم و آن را روي كاغذ آورده‌ايم! ب) 13درصد بيان كردند هدفمان را ميدانيم اما آن را مكتوب نكردهايم. ج) 84درصد نيز پاسخ دادند كه هدفي نداريم! بعد از ده سال، يعني در سال 1989 تحقيقاتي بر وضعيت مالي همين دانشجويان انجام گرفت، نتايج حيرتآور و باورنكردني بود! جمع درآمد گروه 3درصدي كه براي آيندة خود هدف مكتوب داشتند، 10 برابر گروه 97درصد بقيه بود! جمع درآمد گروه 13درصد كه هدف داشتند ولي روي كاغذ مكتوب نكرده بودند، 2 برابر گروه 85درصدي بود.
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  1. 1
  2. 2
  3. 3